ข้อมูลสถิติงบประมาณวิจัย
สถิติงบประมาณวิจัย จำแนกตามประเภทงบประมาณวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
852 โครงการ
ผลงานวิจัย
381 ท่าน
นักวิจัย
สถิติจำแนกตาม ประเภทงบประมาณวิจัย
สถิติงบประมาณวิจัย จำแนกตามประเภทงบประมาณวิจัย ย้อนหลัง 3 ปี
ตารางแสดงข้อมูลงบประมาณวิจัย จำแนกตามประเภทงบประมาณวิจัย ย้อนหลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ งบประมาณภายใน งบประมาณภายนอก สมทบทุน รวม
25628,816,900.025,103,100.023,259,999.90 17,179,999.94
256117,030,200.04194,000.000.00 17,224,200.04
256010,408,299.9711,706,056.834,000,000.08 26,114,356.88
รวม 36,255,400.0317,003,156.857,259,999.98 60,518,556.86