ข้อมูลสถิติงบประมาณวิจัย
สถิติงบประมาณวิจัย จำแนกตามประเภทงบประมาณวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
795 โครงการ
ผลงานวิจัย
374 ท่าน
นักวิจัย
สถิติจำแนกตาม ประเภทงบประมาณวิจัย
สถิติงบประมาณวิจัย จำแนกตามประเภทงบประมาณวิจัย ย้อนหลัง 3 ปี
ตารางแสดงข้อมูลงบประมาณวิจัย จำแนกตามประเภทงบประมาณวิจัย ย้อนหลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ งบประมาณภายใน งบประมาณภายนอก สมทบทุน รวม
25626,971,600.020.000.00 6,971,600.02
256117,030,200.04194,000.000.00 17,224,200.04
256010,408,299.9711,686,056.834,000,000.08 26,094,356.88
รวม 34,410,100.0311,880,056.834,000,000.08 50,290,156.94