รายงานข้อมูลนักวิจัย
สถิตินักวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลำดับ คณะ สาขา ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผศ.ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์ รายละเอียด
2 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล รายละเอียด
3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์ รายละเอียด
4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล รายละเอียด
5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดร.ฤๅชุตา เนตรจัด รายละเอียด
6 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดร.สมชาย บุญศิริเภสัช รายละเอียด
7 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา ดร.เกศนีย์ อิ่นอ้าย รายละเอียด
8 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา นางสาวเบญจมาศ พุทธิมา รายละเอียด
9 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร รายละเอียด
10 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา นายพงศ์วัชร ฟองกันทา รายละเอียด
11 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา ดร.เยาวทิวา นามคุณ รายละเอียด
12 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา นายวิทเอก สว่างจิตร รายละเอียด
13 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล รายละเอียด
14 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา นายเศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ รายละเอียด
15 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นางสาวมนตา รัตนจันทร์ รายละเอียด
16 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นางสาวรติรส ก้อนเงิน รายละเอียด
17 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นางสาววิไลวรรณ กลิ่นถาวร รายละเอียด
18 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นางสาวศิริพร วงค์ตาคำ รายละเอียด
19 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ รายละเอียด
20 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นางอรทัย เลาอลงกรณ์ รายละเอียด
21 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว รายละเอียด
22 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว รายละเอียด
23 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ นางชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง รายละเอียด
24 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ นายปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ รายละเอียด
25 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์ รายละเอียด
26 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก รายละเอียด
27 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ผศ.มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ รายละเอียด
28 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ผศ.สมชาย เมืองมูล รายละเอียด
29 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นางชุติมา คำบุญชู รายละเอียด
30 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นางสาวณัฐชยา ปันทกา รายละเอียด
31 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นางสาวดารุณี นิพัทธ์ศานต์ รายละเอียด
32 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นางสาวธิดารัตน์ ผมงาม รายละเอียด
33 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นางสาวภัทราภรณ์ คำลือสาย รายละเอียด
34 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นายวาทิต ธรรมเชื้อ รายละเอียด
35 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นายศิวดล วราเอกศิริ รายละเอียด
36 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นางสาวสิริมาศ แก้วกันทา รายละเอียด
37 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นายสุทธิมั่น ปิยะโกศล รายละเอียด
38 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ผศ.สุนีย์ เอี่ยมอดุลย์ รายละเอียด
39 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นางสาวสุวรรณี เครือพึ่ง รายละเอียด
40 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นายเอกนรินทร์ สีฝั้น รายละเอียด
41 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวกิตติกา ลิมปริวัฒนา รายละเอียด
42 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่ รายละเอียด
43 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางนภาลัย ศรีวิชัย รายละเอียด
44 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางบุษราคัม อินทสุก รายละเอียด
45 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นายพงศ์ทวี ทัศวา รายละเอียด
46 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นายภาณุวัฒน์ รังสรรค์ รายละเอียด
47 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาววิศาธร ทนุกิจ รายละเอียด
48 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวศิริพรรณ กาจกำแหง รายละเอียด
49 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นายสมบัติ คำมูลแก้ว รายละเอียด
50 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสายชล เพียรผดุงพร รายละเอียด
51 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวอภิรดี จีนคร้าม รายละเอียด
52 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึษาและการแนะแนว นายจิรพันธ์ เครือสาร รายละเอียด
53 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึษาและการแนะแนว นางสาวชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา รายละเอียด
54 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึษาและการแนะแนว ดร.พิชชา ถนอมเสียง รายละเอียด
55 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึษาและการแนะแนว นางวิมพ์วิภา บุญกลิ่น รายละเอียด
56 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึษาและการแนะแนว นายอดุลย์ ปัญญา รายละเอียด
57 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึษาและการแนะแนว นางสาวอนงค์รัตน์ รินแสงปิน รายละเอียด
58 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นายเกษตร วงศ์อุปราช รายละเอียด
59 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รายละเอียด
60 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ รายละเอียด
61 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล รายละเอียด
62 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดร.ดุษฎี สีตลวรางค์ รายละเอียด
63 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นางสาวปณิสรา จันทร์ปาละ รายละเอียด
64 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดร.ปริญญภาษ สีทอง รายละเอียด
65 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผศ.ปริตต์ สายสี รายละเอียด
66 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดร.สุจิตรา ปันดี รายละเอียด
67 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นางสาวสุธาสินี ยันตรวัฒนา รายละเอียด
68 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นางสาวสุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ รายละเอียด
69 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ผศ.ดร.จุติมา เมทนีธร รายละเอียด
70 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ดร.เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์ รายละเอียด
71 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ดร.สุธิดา พลชำนิ รายละเอียด
72 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ผศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ รายละเอียด
73 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ รายละเอียด
74 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี รายละเอียด
75 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ดร.นิศากร สุวรรณ รายละเอียด
76 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รายละเอียด
77 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นางสาวปิยะรัตน์ ทองธานี รายละเอียด
78 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ดร.พัชรี ปัญญานาค รายละเอียด
79 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ รายละเอียด
80 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นายสราวุธ อินทสม รายละเอียด
81 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รายละเอียด
82 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา รายละเอียด
83 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร ดร.มยุรี ชมภู รายละเอียด
84 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร นายศักดิ์สิทธิ์ คำหลวง รายละเอียด
85 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวกุสุมา ทินกร ณ อยุธยา รายละเอียด
86 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก รายละเอียด
87 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล รายละเอียด
88 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางรัตนภัทร มะโนชัย รายละเอียด
89 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์ รายละเอียด
90 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต นายนิวัติ กิจไพศาลสกุล รายละเอียด
91 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ผศ.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ รายละเอียด
92 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต นายประสงค์ หน่อแก้ว รายละเอียด
93 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต นายสมพร ติ๊บขัด รายละเอียด
94 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา รายละเอียด
95 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม นางสาวณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์ รายละเอียด
96 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ผศ.นราธิป วงษ์ปัน รายละเอียด
97 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รายละเอียด
98 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม นายเมธาวัตน์ กาวิลเครือ รายละเอียด
99 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม นายวีรชัย สว่างทุกข์ รายละเอียด
100 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ นางสาวกนกกัญญา รวมไมตรี รายละเอียด
101 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ผศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์ รายละเอียด
102 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รายละเอียด
103 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ นายวินัย ต๊ะแสง รายละเอียด
104 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ นายสรวิศ มูลอินต๊ะ รายละเอียด
105 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น รายละเอียด
106 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน นายพรชัย เอี่ยมสาย รายละเอียด
107 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร รายละเอียด
108 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ผศ.วราคม วงศ์ชัย รายละเอียด
109 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ รายละเอียด
110 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน นายอดิศร ถมยา รายละเอียด
111 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า นายวรพล คณิตปัญญาเจริญ รายละเอียด
112 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า นางสาววราภรณ์ ทุมชาติ รายละเอียด
113 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า นายวีรวัชร พงศ์นภา รายละเอียด
114 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ผศ.ศุภวุฒิ ผากา รายละเอียด
115 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า นายสันติ วงศ์ใหญ่ รายละเอียด
116 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา นายธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ รายละเอียด
117 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ผศ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล รายละเอียด
118 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ผศ.วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์ รายละเอียด
119 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ผศ.ศรายุทธ มาลัย รายละเอียด
120 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ผศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ รายละเอียด
121 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ นางจินตนา อำนาจกิติกร รายละเอียด
122 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ นายณรงค์ เครือกันทา รายละเอียด
123 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ผศ.ดอนสัน ปงผาบ รายละเอียด
124 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ นายสกล จิโนสวัสดิ์ รายละเอียด
125 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รายละเอียด
126 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา รายละเอียด
127 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ ผศ.มัตติกา บุญมา รายละเอียด
128 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ ผศ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย รายละเอียด
129 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ ผศ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล รายละเอียด
130 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นางญาดา ตาเมืองมูล รายละเอียด
131 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นางสาวณิชานภาพร จงกะสิกิจ รายละเอียด
132 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รายละเอียด
133 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ รายละเอียด
134 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ รายละเอียด
135 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นายศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ รายละเอียด
136 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นางสาวศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย รายละเอียด
137 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ นายธนวรกฤต โอฬารธนพร รายละเอียด
138 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ดร.ปัญญา พลรักษ์ รายละเอียด
139 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ นายแวอีเลียส บินโซดาโอะ รายละเอียด
140 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ผศ.ศิริมา เอมวงษ์ รายละเอียด
141 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ผศ.ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม รายละเอียด
142 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ผศ.ประหยัด ช่วยงาน รายละเอียด
143 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป นางปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา รายละเอียด
144 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ รายละเอียด
145 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท ผศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ รายละเอียด
146 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ รายละเอียด
147 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท รศ.ดรธนวิทย์ บุตรอุดม รายละเอียด
148 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง รายละเอียด
149 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด รายละเอียด
150 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นางสาวกิ่งแก้ว ทิศตึง รายละเอียด
151 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา รายละเอียด
152 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นายธนุพงษ์ ลมอ่อน รายละเอียด
153 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผศ.ปวีณา งามประภาสม รายละเอียด
154 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นางสาวปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ รายละเอียด
155 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน รายละเอียด
156 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นางสาวอมาพร ปวงรังษี รายละเอียด
157 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง นายณัฐพงษ์ คันธรส รายละเอียด
158 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง นายภานุวัฒน์ ชัยชนะ รายละเอียด
159 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง นางสาวเสาวรีย์ บุญสา รายละเอียด
160 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ผศ.อัญธิชา มั่นคง รายละเอียด
161 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง นางสาวอัมฤตา สารธิวงค์ รายละเอียด
162 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี ผศ.ชาตรี ม่วงงาม รายละเอียด
163 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี นายทยากร สุวรรณภูมิ รายละเอียด
164 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดี รายละเอียด
165 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี นายปราการ ใจดี รายละเอียด
166 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี รศ.พรสวรรค์ มณีทอง รายละเอียด
167 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม รายละเอียด
168 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี นายอดิศร สวยฉลาด รายละเอียด
169 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี นายอิศรากร พัลวัลย์ รายละเอียด
170 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นางสาวเกียรติสุดา โสดามรรค รายละเอียด
171 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นายจาตุรนต์ วรรณนวล รายละเอียด
172 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นางสาวฐาปนี ชุมพลวงศ์ รายละเอียด
173 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นางสาวประภาพร แสงบุญเรือง รายละเอียด
174 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นางสาวมณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว รายละเอียด
175 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นายรพี ศรีจงใจ รายละเอียด
176 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ผศ.สมฤทธิ์ จันขันธ์ รายละเอียด
177 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นายอัคจร แม๊ะบ้าน รายละเอียด
178 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นางสาวอาระดา พุ่มไพศาลชัย รายละเอียด
179 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) นางสาวกิตติญา ตุ้ยคำ รายละเอียด
180 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) นายธีวรา จันทรสุรีย์ รายละเอียด
181 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ รายละเอียด
182 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) ดร.มัลลิกา ดวงภักดี รายละเอียด
183 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) นางสาวเหนือขวัญ บัวเผื่อน รายละเอียด
184 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) นางสาวFan Sun รายละเอียด
185 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) นางสาวจิรภัทร จอมพล รายละเอียด
186 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) นางพร้อมบุญ ศรีหิรัญ รายละเอียด
187 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) นางสาวเพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท รายละเอียด
188 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) นางสิริรัตน์ วาวแวว รายละเอียด
189 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) นายเอกวิทย์ เมธาชยานันท์ รายละเอียด
190 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ผศ.ดร.Thi Hang Truong รายละเอียด
191 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ดร.ขนิษฐา ใจมโน รายละเอียด
192 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ดร.ชลอ รอดลอย รายละเอียด
193 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นายณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ รายละเอียด
194 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นางสาวตุลาภรณ์ แสนปรน รายละเอียด
195 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นางทัตพิชา สกุลสืบ รายละเอียด
196 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน รายละเอียด
197 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นางสาวปภัสรา ผาคำ รายละเอียด
198 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นายภาณุวัฒน์ สกุลสืบ รายละเอียด
199 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นางสาววิไลวรรณ เข้มขัน รายละเอียด
200 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ผศ.สุภาวดี ยาดี รายละเอียด
201 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นางอรทัย สุขจ๊ะ รายละเอียด
202 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ นายณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ รายละเอียด
203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ นางสาวสิริญญา สุขสวัสดิ์ รายละเอียด
204 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ รายละเอียด
205 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ ดร.ธนพร หมูคำ รายละเอียด
206 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ นางสาวนิตยา มูลปินใจ รายละเอียด
207 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ นางสุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข รายละเอียด
208 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1233123 1234 รายละเอียด
209 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นายJames Edward Michael Fairhead รายละเอียด
210 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นายOliver Leonard Dilley รายละเอียด
211 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นายPeter James Stopps รายละเอียด
212 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นายRichard Lawrence Mann รายละเอียด
213 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางเกวลิน จันทะเดช รายละเอียด
214 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวจิตรลดา มูลมา รายละเอียด
215 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม รายละเอียด
216 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวนริศรา ภาษิตวิไลธรรม รายละเอียด
217 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวนิรมล ทะจะกัน รายละเอียด
218 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวพชรวลี กนิษฐเสน รายละเอียด
219 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ฤทัย พานิช รายละเอียด
220 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาววรญา รอดวินิจ รายละเอียด
221 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นายวิธธวัช ปินทะสาย รายละเอียด
222 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย รายละเอียด
223 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางอัจฉรา กวงไหม รายละเอียด
224 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางอัจฉริยา ครุธาโรจน์ รายละเอียด
225 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางเอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ รายละเอียด
226 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นายเทวฤทธิ์ วิญญา รายละเอียด
227 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวนิศาชล พรมดี รายละเอียด
228 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.พฤกษา เครือแสง รายละเอียด
229 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นายพัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน รายละเอียด
230 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ์ รายละเอียด
231 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นางสาววรญา จตุพัฒน์รังสี รายละเอียด
232 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดร.วิศท์ เศรษฐกร รายละเอียด
233 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ นายเจษฎา ทองสุข รายละเอียด
234 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ นายชลาพันธ์ อุปกิจ รายละเอียด
235 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ นายธงชัย ปันสุข รายละเอียด
236 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ นางสาวนันทิยา สมสรวย รายละเอียด
237 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ นายพลับ บุญสวน รายละเอียด
238 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ นางสาววราภรณ์ ภูมลี รายละเอียด
239 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ผศ.ศิริกร อิ่นคำ รายละเอียด
240 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ รายละเอียด
241 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา นายชนม์ธนัช สุวรรณ รายละเอียด
242 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รายละเอียด
243 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผศ.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ รายละเอียด
244 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา นางสาวรพีพรรณ จักร์สาน รายละเอียด
245 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา นางสาวรวีพรรณ แนบสนิทธรรม รายละเอียด
246 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น รายละเอียด
247 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา นางสาววารินทร์ วงษ์วรรณ รายละเอียด
248 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผศ.วิเชิด ทวีกุล รายละเอียด
249 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผศ.ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ รายละเอียด
250 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์ รายละเอียด
251 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา นายสุภาพ ต๊ะใจ รายละเอียด
252 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผศ.อำนาจ สงวนกลาง รายละเอียด
253 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ นายขจรศักดิ์ วงศ์วิราช รายละเอียด
254 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา รายละเอียด
255 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ รายละเอียด
256 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน รายละเอียด
257 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ นายปิยะ วัตถพาณิชย์ รายละเอียด
258 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร รายละเอียด
259 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ รายละเอียด
260 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ นางมยุรี พรหมเทพ รายละเอียด
261 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ รายละเอียด
262 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ รายละเอียด
263 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ดร.อาชวิน ใจแก้ว รายละเอียด
264 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ นางอุษา โบสถ์ทอง รายละเอียด
265 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก นางสาวสรัญญา บัลลังก์ รายละเอียด
266 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน รายละเอียด
267 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ รายละเอียด
268 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ อชัยฤกษ์ ตันติเตชา รายละเอียด
269 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นายธีระ เทียนรุ่งไพศาล รายละเอียด
270 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นางสาวนลินทิพย์ กองคำ รายละเอียด
271 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นางสาวพิชญา เพิ่มไทย รายละเอียด
272 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นายวัลลภ สิงหราช รายละเอียด
273 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์ รายละเอียด
274 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นายอภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์ รายละเอียด
275 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร รายละเอียด
276 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม รายละเอียด
277 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ รายละเอียด
278 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ นางศรัณยา สินพาณี รายละเอียด
279 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ รายละเอียด
280 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวออมทอง พัฒนพงษ์ รายละเอียด
281 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา รายละเอียด
282 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด นางสาวนุสรา แสงอร่าม รายละเอียด
283 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด นางสาวพรนภา บุญนำมา รายละเอียด
284 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง รายละเอียด
285 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด นางสาววีรพร สุพจน์ธรรมจารี รายละเอียด
286 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด นางอวัสดา บินโซดาโอะ รายละเอียด
287 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว นางสาวกนกพร สันเทพ รายละเอียด
288 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว นางสาวกนกอร ศิริฐิติ รายละเอียด
289 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว นางสาวกมลวรรณ ทาวัน รายละเอียด
290 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว นางสาวเกศณีย์ สัตตรัตนขจร รายละเอียด
291 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว นางสาวจารุณี ศรีบุรี รายละเอียด
292 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว นายธวัชชัย ทำทอง รายละเอียด
293 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว นายปัณณทัต กัลยา รายละเอียด
294 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว นายสยุมภู อุนยะพันธ์ รายละเอียด
295 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ผศ.กาญจนา คุมา รายละเอียด
296 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร รายละเอียด
297 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ รายละเอียด
298 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร รายละเอียด
299 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ รายละเอียด
300 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี นายแดน กุลรูป รายละเอียด
301 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี นายทรงเดช ไชยชนะ รายละเอียด
302 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี นางสาวทิพยาภรณ์ ปัตถา รายละเอียด
303 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ดร.ปริยนุช ปัญญา รายละเอียด
304 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี รศ.ดร.พรชนก ทองลาด รายละเอียด
305 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน รายละเอียด
306 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ผศ.สนธิญา สุวรรณราช รายละเอียด
307 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ รายละเอียด
308 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน รายละเอียด
309 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ผศ.ดร.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา รายละเอียด
310 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี นางสาวสุพรรณี คำวาส รายละเอียด
311 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ รายละเอียด
312 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางชมัยพร กาญจนพันธุ์ รายละเอียด
313 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย รายละเอียด
314 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผศ.เนตรดาว โทธรัตน์ รายละเอียด
315 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายบัณฑิต บุษบา รายละเอียด
316 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว่าที่ร้อยตรีพิทูร กาญจนพันธุ์ รายละเอียด
317 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวพิมาย วงค์ทา รายละเอียด
318 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นางสาวกนกพร เอกกะสินสกุล รายละเอียด
319 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นายกิติวัฒน์ กิติบุตร รายละเอียด
320 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นางชุตินิษฐ์ ปานคำ รายละเอียด
321 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต รายละเอียด
322 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช รายละเอียด
323 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นายภาคภูมิ พิชวงค์ รายละเอียด
324 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นางสาวอัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก รายละเอียด
325 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ นางสาวกัญญารัตน์ ไชยสงคราม รายละเอียด
326 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ นางจิระประภา คำราช รายละเอียด
327 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ นางสาวชิดชนก วงศ์เครือ รายละเอียด
328 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ นายประเสริฐ ยังปากน้ำ รายละเอียด
329 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดร.อารยา อริยา รายละเอียด
330 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดร.คมคาย ไพฑูรย์ รายละเอียด
331 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวชนิกา เสนาวงค์ษา รายละเอียด
332 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นางธัญลักษณ์ งามขำ รายละเอียด
333 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวนิภา จันทร์อ่อน รายละเอียด
334 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวพิฐชญาณ์ กิ่งก้ำ รายละเอียด
335 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวพิมพ์ผกา อินทะรส รายละเอียด
336 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวมนัสชนก คนเฉลียว รายละเอียด
337 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผศ.รัชนี คะระวาด รายละเอียด
338 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ์ รายละเอียด
339 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดร.ศราวุธ สุวรรณอัตถ์ รายละเอียด
340 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี รายละเอียด
341 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผศ.สมชัย โกศล รายละเอียด
342 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นายณรงค์ คชภักดี รายละเอียด
343 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นางสาวธีราภรณ์ พรหมอนันต์ รายละเอียด
344 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล รายละเอียด
345 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ รายละเอียด
346 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ดร.วีรนุช คฤหานนท์ รายละเอียด
347 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี นายสุขี สุขดี รายละเอียด
348 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ดร.วิภานุช ใบศล รายละเอียด
349 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล รายละเอียด
350 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ รายละเอียด
351 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว รายละเอียด
352 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา รายละเอียด
353 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ดร.ชัดนารี มีสุขโข รายละเอียด
354 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ดร.นงลักษณ์ สายเทพ รายละเอียด
355 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน รายละเอียด
356 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นายศาสตรา ลาดปะละ รายละเอียด
357 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร รายละเอียด
358 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ รายละเอียด
359 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา นางสาวอังคณา เชื้อเจ็ดตน รายละเอียด
360 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายปกรณ์ สันตกิจ รายละเอียด
361 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง รายละเอียด
362 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายพงษ์พร พันธ์เพ็ง รายละเอียด
363 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางเยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ รายละเอียด
364 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายอนุกิจ เสาร์แก้ว รายละเอียด
365 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ รายละเอียด
366 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ นางดลฤดี สุขใจ รายละเอียด
367 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว รายละเอียด
368 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ นายพิบูลย์ หม่องเชย รายละเอียด
369 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ นายพิภพ นราแก้ว รายละเอียด
370 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ผศ.วีระ พันอินทร์ รายละเอียด
371 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายชัยวุฒิ โกเมศ รายละเอียด
372 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางพิกุล แสงงาม รายละเอียด
373 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายวีรศักดิ์ ฟองเงิน รายละเอียด
374 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์ รายละเอียด
375 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผศ.สมัย ศรีสวย รายละเอียด
376 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายสุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ รายละเอียด
377 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวจตุทิพย์ ก๋ายะ รายละเอียด
378 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวดวงจันทร์ แก้วกงพาน รายละเอียด
379 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ผศ.ปัทมา อภิชัย รายละเอียด
380 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ รายละเอียด
381 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดร.เยาวเรศ ชูศิริ รายละเอียด
382 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นายสมศักดิ์ ก๋าทอง รายละเอียด
383 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม นายเชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว รายละเอียด
384 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รายละเอียด
385 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม นางสาวละมาย จันทะขาว รายละเอียด
386 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข รายละเอียด
387 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม นายอภิศักดิ์ จักรบุตร รายละเอียด
388 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ดร.เอกชัย ญาณะ รายละเอียด
389 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน นางสาวฉัตรสุดา มาทา รายละเอียด
390 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน นางสาวชิสาพัชร์ ชูทอง รายละเอียด
391 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ รายละเอียด
392 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ผศ.ยุพา อภิโกมลกร รายละเอียด
393 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน นายเอกสิทธิ์ ไชยปิน รายละเอียด
394 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ นางสาวฐิติมา โรจนไพฑูรย์ รายละเอียด
395 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ นางวรภรณ์ วงค์สวัสดิ์ รายละเอียด