ระบบจัดการคลังวัสดุ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้รหัส Single Sign On ในการเข้าใช้งานระบบ

ประกาศ

เรื่องการเบิกวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศุนย์คอมพิวเตอร์ และ สำนักงาน รับวัสดุได้ทุกวันพุธ เวลา 14.00 - 15.00 น.

ศุนย์วิทยบริการ รับวัสดุได้ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 15.00 น.

ทั้งนี้สามารถส่งคำขอเบิกวัสดุได้ ทุกวัน