ข้อมูลบริการวิชาการ
ล้าง
ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ทำโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
1 การจัดทำปฏิทินชุมชน 2561-10-01 รายละเอียด
2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการบริการวิชาการ ภายใต้แนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) 2561-09-13 รายละเอียด
3 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบลและระดับอำเภอสู่มืออาชีพ จังหวัดอำนาจเจริญ (Change to PRO) (ระยะที่3) 2561-08-10 รายละเอียด
4 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2561-08-01 รายละเอียด
5 โครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ครุศาสตร์วิจัย 2561/ NACE 2018 : สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2561-07-07 รายละเอียด
6 ศาสตร์พระราชาสู่ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2561-07-02 รายละเอียด
7 โครงการบริการวิชาการ เรื่องการส่งเสริมการส่งออกข้าว 2561-07-01 รายละเอียด
8 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้ต่อเนื่องยั่งยืน 2561-07-01 รายละเอียด
9 ก้าวแรก ก้าวไกล ไปกับวิทยาศาสตร์ ครั้งที่2 2561-06-08 รายละเอียด
10 ดนตรีสัญจร 2561-06-01 รายละเอียด
11 สร้างสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน 2561-06-01 รายละเอียด
12 ความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบกับสำนักงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดลำปาง (KBO) 2561-06-01 รายละเอียด
13 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน สาขานิเทศศาสตร์ 2561-06-01 รายละเอียด
14 วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง59 2561-06-01 รายละเอียด
15 อบรมกลุ่มแม่บ้าน เรื่องการพัฒนาเมนูอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2561-05-09 รายละเอียด
16 โครงการบริการ สาขาวิชาการจัดการ บูรณาการกับการเรียนการสอนเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมด้านอาชีพแก่ชุมชน 2561-04-25 รายละเอียด
17 โครงการบริการวิชาการสาขาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 2561-04-23 รายละเอียด
18 โครงการบริการวิชาการและบูรณาการสู่การเรียนการสอน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2561-04-09 รายละเอียด
19 ผู้สูงอายุแจ่มใส สังคมผู้สูงวัยบานชื่น : ขับเคลื่อนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ (วัยชราบาล) ตำบลเสริมงาม 2561-04-02 รายละเอียด
20 โครงการบริการเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการค้าปลีกสู่ผู้ประกอบการชุมชน (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก) 2561-03-19 รายละเอียด